Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan produceras från fossil naturgas genom en s.k. Fischer Tropsch process och är då inte förnybar. Den kallas också för FT diesel eller GTL bränsle (Gas To Liquid) . Syntetisk diesel innehåller låga halter av aromatiska kolväten och mer paraffiner. Den kan användas rent i dieselmotorer om den uppfyller standarden SS-EN 15940:2016+A1:2018 eller som blandningskomponent i konventionell diesel. Forskning pågår för att undersöka möjligheterna att producera förnybar syntetisk diesel via förgasning av skogsråvara och då kallas den för BTL bränsle (Biomass To Liquid).