Motorgas Gasol LPG

Allmänt

Motorgas , gasol eller LPG (Liquified Petroleum Gas) och är en av de så kallade fordonsgaser som finns i begränsad omfattning på den svenska drivmedelsmarknaden.
I några få länder i Europa är motorgas ett vanligt förekommande alternativt drivmedel och bränsle. Motorgas kräver att fordonet, ett fordon med bensinmotor, är anpassat för att köra på LPG. Vidare används gasol till största delen inom vissa industriprocesser såsom exempelvis värmebehandling av stål och järn, glas- och porslinstillverkning samt torkning av papper och tryckfärger. Gasol/LPG säljs också i mindre omfattning om flaskgasol

Kvalitet och kemi

Motorgas består av blandningar av propan (kolväte med 3 kolatomer) och butan (kolväte med 4 kolatomer). Vid rumstemperatur och atmosfärstryck befinner sig motorgas i gasfas, men redan vid ett lätt övertryck övergår gasen i vätskefas. Som vätska förvaras och transporteras motorgas/gasol/LPG i tryckkärl.

LPG är en lätthanterlig energikälla med liten miljöpåverkan. På grund av explosionsrisken vid blandning med luft krävs dock strikta skyddsregler vid hanteringen. LPG är tyngre än luft och kan därmed ligga kvar och bilda explosiva blandningar med luften. Gasol odoreras dvs. tillsätts en mindre mängd luktmedel och metanol av säkerhetsskäl.

Gasol utvinns ur naturgas och råolja och har lägre koldioxidutsläpp än både olja och kol.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska; för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor. Detta då ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.