Naturgas CNG LNG

Allmänt

Naturgas är en av de s.k. fordonsgaser som finns på svenska marknaden och består till största delen av metan, det minsta kolvätet. Naturgas är en färglös, lukt- och giftfri gas med högt energiinnehåll. Den är fossil och finns i fickor och porösa bergarter i jordskorpan. Naturgasen har olika sammansättning beroende på vilken fyndighet den härrör ifrån och det finns alltifrån magra till rika naturgaskällor. De rika innehåller betydande mängder båda lätta och tyngre kolväten och dessa delas upp i en rå naturgas och ett så kallat oljekondensat (exporteras och används som mycket lätt råolja). Rå naturgas efter avskiljning av oljekondensat består till största delen av metan men också av andra lätta kolväten som etan, propan, butan, osv.. Rå naturgas kan också innehålla föroreningar som svavel (olika former förekommer men H2S (svavelväte) är vanligast) och kvävgas samt koldioxid. Rå naturgas från olika källor kan skilja väsentligt vad gäller kvalitet och därför inbegriper naturgasutvinning en varierande mängd processteg för att få till en kvalitet som möter specifikation för ett visst ledningssystem. Borttagning av överskott av tyngre kolväten än metan, svavel och koldioxid samt torkning och komprimering hör till de vanligaste nödvändiga processtegen innan en naturgas är klar för leverans in i ett ledningssystem.

Kvalitet och Kemi

Naturgas till slutanvändning levereras enligt den kvalitet som gäller för det ledningssystem eller pump som levererar naturgasen till slutanvändaren. Tryck och temperatur kan skilja sig markant; CNG (Compressed Natural Gas) har högt tryck (ca 200-300 bar) och rumstemperatur, NG (Natural Gas) har beroende på avtappningspunkt på ledningssystemet olika högt tryck och rumstemperatur, medan LNG (Liquified Natural Gas) är så gott som trycklöst men måste hållas under -160oC för att bevaras i vätskeform. Volymen och därmed energiinnehållet per volymsenhet ökas drygt 600 gånger när man går från gasformig naturgas till LNG. Det är volymsminskningen som är intressant ur transport- och distributionssynpunkt.

Innehållet i naturgas är huvudsakligen metan men små halter av andra ämnen är tillåtna. I princip kan naturgas och LNG ha exakt samma sammansättning men det finna vissa begränsningar för LNG pga den låga temperaturen. LNG får inte innehålla vatten eller koldioxid för de bildar is vid högre temperatur än vad LNG håller. Naturgas är i princip vattenfri också i gasform vilket hjälper till att undvika problem i distributionssystemen. Gasformig naturgas får innehålla några volymprocent %vol koldioxid, kvävgas och vätgas då dessa endast verkar som moderatorer på förbränningsvärdet men inte inverkar på naturgasens förbränningsegenskaper i övrigt. Naturgas får också innehålla låga procenthalter av lite tyngre kolväten såsom etan, propan, butan och andelen av dessa i naturgasen varierar i skilda ledningssystem och skilda världsdelar. T.ex. är naturgas i ledningssystemen i USA lättare och har ett lägre förbränningsvärde per volymsenhet än naturgasen i Europa. Naturgas skräddarsydd för den europeiska marknaden kan därför bara exporteras till USA (som LNG) om man vid importterminalen har möjligheten att korrigera kvaliteten till den specfikation som krävs i de amerikanska ledningssystemen. Skillnaderna har historiska skäl och beror främst på skillnader i hur petrokemisk industri utvecklats relativt utvinning och användning av naturgas i allmänhet. Export av lätt LNG till en marknad som vill ha högre (energiinnehåll?) kan lättare justeras genom tillsats av ett tyngre kolväte i ledningssystemet vid t.ex. importterminalen. Det viktigaste är att naturgasens kvalitet är uppfyller specifikationen hos småförbrukaren då sådana brännarsystem är enkla för säkerhetens skull men är beroende av en konstant bränslekvalitet. Industriella storanvändare har helt andra möjligheter att reglera sin utrustning för bästa resultat även om bränslekvaliteten varierar en del.

Naturgas innehåller normalt inget svavel alls men enligt specfikation är tillåten maxhalt av svavel 20 ppm. Naturgas odoreras dvs. luktsätts, av säkerhetsskäl i ledningssystem mot slutanvändare, t.ex. en slocknad spisplatta i köket ska lukta.

Miljöpåverkan

Det är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol. Metan är en växthusgas med 25 gånger högre påverkan på klimatet än koldioxid och det därför viktigt att se till att systemen är täta för att inte metan skall läcka ut i luften för att fördelen med mindre koldioxidemissioner skall gå förlorad.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska; för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor eller Energigas hemsid. Detta pga att ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskscenarier.