Klimat

Växthusgaser

Växthusgaser finns naturligt i atmosfären men som i för stora mängder kan ha en negativ klimatpåverkan.

Svavel

Svavel finns i flera olika typer av bränslen och kan bidra till försurning vid förbränning.

Kväve

Vid förbränning av fossila bränslen sker utsläpp av kväve som kan bidra till övergödning och försurning.

Klimatpåverkan

Människans användande av oljebaserade produkter och andra fossila bränslen har påverkat jordens klimat.

Well-To-Wheels

Well-to-wheels undersöker utsläpp av växthusgaser för olika bränslen, produktionsmetoder och motortyper.