Klimatpåverkan

Det har under lång tid kommit flera rapporter om att jordens medeltemperatur har blivit högre. FN har i sina IPCC-rapporter konstaterat att den här trenden inte endast kan förklaras av naturliga variationer. Istället är en starkt bidragande orsak till utvecklingen olika typer av mänskliga handlingar.

Bland dem anges förbränning av fossila bränslen, som frigör bundet kol i form av koldioxid, vara den enskilt största bidragande orsaken till de växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen.

Växthuseffekten

Växthuseffekten är till sin natur ett globalt problem och alla nationella insatser måste därför ses ur det perspektivet. SPI anser därför att åtgärder ska sättas in där det ger störst effekt per investerad krona.

Insatserna ska också bygga på marknadsmässiga principer för att säkerställa långsiktighet. Sverige och andra rika länder som har bra tekniska förutsättningar bör gå före i denna utveckling och vara ett föredöme.

Förändring genom styrmedel

SPI och den svenska petroleumbranschen är därför positivt till effektiva styrmedel, som uppmuntrar marknadens aktörer att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Ett exempel på det är den svenska skatten på koldioxid och införandet av handel med utsläppsrätter på europeisk nivå.

SPI och den svenska petroleumbranschen arbetar också aktivt för att oljeprodukter ska användas så effektivt som möjligt och i kombination med nya miljövänligare bränslen.

SPI anser att det bästa sättet att minska utsläppen från transportsektorn är en kombination av energieffektivare bilar tillsammans med att en högre andel förnybara drivmedel införs i takt med tekniska och kommersiell förutsättningar.