Kväve

Kväve släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. Det kan dels bidra till övergödning i vattendrag, dels bidra till försurning i form av kväveoxid.

Den katalytiska reningen har dock inneburit en kraftig minskning av kväveoxidutsläppen.