Metoder för hållbar utveckling

De globala utsläppen av koldioxid från användning av fossila bränslen uppgick 2008 till cirka 29 miljarder ton enligt FN:s energiorgan IEA:s World Energy Outlook (WEO 2008).

Av den totala summan kommer runt 11 miljarder ton från användningen av oljeprodukter. Med tanke på att utsläppen enligt rapporten förväntas öka med 1,6 procent per år krävs insatser för att skapa en hållbar utveckling. Inte minst för de företag som utgör oljebranschen.

SPI förespråkar kortfattat följande åtgärder:

  • Utveckling av bränslesnålare fordon
  • Utveckling av  förnybara drivmedel
  • Styrmedel för effektiva och kostnadseffektiva ska lösningar

Det är viktigt att de förnybara drivmedel som tas fram inte bara är framtagna på ett hållbart sätt ur såväl socialt som miljömässigt perspektiv. Det krävs också ett bra energiutbyte.

Inblandning av biobränslen är effektivt

EU:s Biofuels Research Advisory Council anser att en storskalig introduktion av biobränslen inom en snar framtid sannolikt endast kan ske om det kan kombineras med existerande motorteknologi. En möjlig lösning är därför att använda biobränslen blandade i bensin, diesel och naturgas eller som rena produkter.

SPI förespråkar sedan länge en ökad låginblandning av förnybara bränslen i takt med tekniska och kommersiella förutsättningar. SPI har också drivit frågan om en höjning av dagens inblandning av etanol i bensinen från 5 till 10 procent och av FAME i dieselbränslet 5 till 7 procent.

Låginblandning av förnybara drivmedel i de befintliga bränslena är därför den just nu i särklass effektivaste metoden att snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt öka användningen.

Fossila bränslen behåller sin dominerade ställning

Enligt IEA:s bedömning kommer fossila bränslen fortfarande att vara den ledande energikällan år 2030. Produktionen av förnybar energi kommer trots det att öka snabbt men från en låg nivå. 2008 förbrukades cirka 46 miljoner fat (159 liter) drivmedel per dag varav endast 3 procent bestod av förnybara bränslen.

2030 förväntas den siffran endast ha stigit till 5 procent av den totala förbrukningen. Sverige ligger bra framme internationellt och överträffade EU:s mål på två procents andel förnybara drivmedel år 2005 och ligger 2008 på nästan fem procents andel

Oljeprodukter dominerar transportsektorn

Oljeprodukter är idag helt dominerande inom transportsektorn och det kommer att krävas ett aktivt arbete för att öka användningen av biodrivmedel. Det som behövs är därför ett forsknings- och utvecklingsarbete som innebär utvärdering av många olika förnybara bränslen.

Fler olika biodrivmedel och produktionstekniker kan på sikt bli intressanta för fordonsdrift men det är viktigt att inte låsa fast sig vid ett visst bränsle eller en viss teknik. I såväl Sverige som i andra länder medverkar oljebranschen aktivt i denna process genom exempelvis utveckling av andra generationens etanolproduktion eller framtagning av biodiesel via hydrering av vegetabiliska oljor.

Trots allt utvecklingsarbete är, och förväntas, tillgången på förnybara drivmedel vara begränsat under överskådlig tid. Därför krävs också att det utvecklas bränslesnålare fordon för att minska koldioxidutsläppen.

Tillverkningsmetoder är en avgörande faktor

En annan viktig faktor för hur en hållbar utveckling ska möjligöras är var och hur förnybara drivmedel tillverkas. Det gäller att utveckla metoder som ger ett bra energiutbyte och en minskning av den totala mängden växthusgaser när man tar med hela drivmedelsproduktionen i beräkningen.

Certifiering av förnybara drivmedel och tekniker baserad på deras förmåga att minska utsläppen av växthusgaser är en metod som diskuteras. Även sociala förhållanden samt avvägning mellan livsmedels- och bränsleproduktion är i det här fallet viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Introduktion på rätt sätt

Sammantaget menar SPI att introduktionen av förnybara drivmedel måste ske på ett sätt som är såväl miljömässigt som etiskt uthålligt. SPI anser vidare att beslut om biodrivmedelsintroduktion och styrmedel skall bygga på god vetenskaplig grund och inte styras av olika intressen från oljebolag eller andra branscher.

För att kunna vara konkurrenskraftiga slipper förnybara drivmedel energi- och koldioxidskatt men har normal moms. SPI anser att det här är en vikig förutsättning för introduktion av förnybara drivmedel men att de regleringarna måste utformas på ett konkurrensneutralt sätt för alla produkter samt aktörer på marknaden.

På lång sikt förordar dock SPI marknadsmässiga lösningar för biodrivmedel och andra alternativa bränslen eftersom det ger en långsiktigt hållbar marknadsutveckling. Bland annat förespråkar SPI att tullen på etanol tas bort för att säkerställa en väl fungerande marknad.