Well-To-Wheels

EUCAR (biltillverkarnas forskningsorganisation), Concawe (europeiska oljeindustrins organisation för hälsa, säkerhet och miljö) och JRC (EU Kommissionens Joint Research Center) har tillsammans genomfört en utvärdering av energianvändningen.

Studien som kallas ”Well-to-wheels” (WTW) analyserar utsläpp av växthusgaser för ett flertal bränslen, produktionsvägar och motoralternativ.

Studerar hela produktionskedjan

Utgångspunkten för WTW-studien är att man vid en jämförelse av olika drivmedel måste ta hänsyn till hela produktions- och distributionskedjan och hur effektiv energiomvandlingen är i fordonen.

Rapporten beskriver kostnader, växthusgasemissioner och energiåtgång för enskilda bränslen, från att de utvinns ur en naturresurs till att de driver fram ett fordon – ”från källa till hjul”.

I WTW-rapporten presenteras bland annat följande resultat:

  • En övergång till förnybara energikällor och bränslen som kräver en mindre mängd fossilt kol kan innebära en avsevärd möjlighet att minska växthusgasutsläppen. Den här typen kan dock vara mer energikrävande vilket betyder att den specifika produktionsvägen är avgörande.
  • Utvärdering krävs för att bedöma potentiella produktionsvolymer, tillgänglighet, genomförbarhet, kostnader och kundacceptans hos olika drivmedel.
  • Kostnadskalkylerna visar att en omställning till förnybara energikällor för närvarande är väldigt dyr.
  • Ingen enskild produktionsväg erbjuder en kortsiktig storskalig produktion av förnybart bränsle utan att en kombination av olika tekniker och produktionsvägar är nödvändigt.
  • Inblandning av alternativa bränslen i bensin och dieselbränsle bör övervägas om de erbjuder en betydande minskning av växthusgasutsläpp till en rimlig kostnad.
  • Storskalig produktion av syntetiska bränslen och vätgasframställning ur kol och gas erbjuder potentiella minskningarna i växthusgasutsläpp om produktionen förenas med koldioxidlagring i berggrunden
  • Syntetiska biodrivmedel och vätgas har en bättre potential för att ersätta fossila bränslen än dagens konventionella biobränslen. Höga kostnader och komplexa frågor kring materialinsamling, anläggningsstorlek och effektivitet lär däremot utgöra hinder för en storskalig utveckling av dessa processer.
  • Att använda förnybara energikällor som drivmedel behöver inte nödvändigtvis maximera den potentiella minskningen av växthusgasemissioner.

Rapporten publicerades första gången 2003 och i en uppdaterad version 2006. Nyligen blev en tredje version av dokumentet klart men det har ännu inte publicerats i sin helhet.

Delar ur den tredje WTW-studien, samt de två föregående versionerna, finns att ta del av på JRC:s hemsida.

En svensk sammanfattning av WTW-rapporten från 2006 finns att ladda ner här.