Olefiner (alkener)

Omättade kolväten med en dubbelbindning kallas olefiner och kan ha oändligt många variationer eftersom de kan skapa föreningar med naftener eller aromater. Olefinerna och vissa andra omättade kolväten förekommer inte i råolja utan uppstår vid olika raffinaderiprocesser.

Alla omättade kolväten är reaktionsbenägna och kan därför utan större svårigheter förändras till strukturen. De används av den anledningen som utgångsmaterial vid många kemiska processer vid raffinaderierna.