Hantering av produkter

De färdiga oljeprodukterna som normalt kommer från något raffinaderi i Sverige måste avslutningsvis distribueras på ett bra sätt. För att klara det använder branschen sig av ett antal oljehamnar, oljedepåer och kundanläggningar exempelvis drivmedelsstationer runt om i landet. Från oljedepåerna transporteras produkterna till drivmedelsstationer och övriga kunder med tankbil.

Oljehamnar

I Sverige finns det ett trettiotal olika oljehamnar som innehåller oljedepåer för lagring. Transporten från raffinaderier till oljehamnarna sker med en mindre typ av tankfartyg försedda med dubbla skrov för en ökad säkerhet.

Oljedepåer

En oljedepå fungerar både som lagringsplats av petroleumprodukter och som utlastningsplats för tankbilar. Det finns cirka 40 depåer i Sverige vilka enligt bestämmelser om beredskapslagring måste innehålla minst 90 dagars förbrukning vilket ungefär är detsamma som totalt 4 miljoner m3.

Själva lagringen sker i cisterner placerade ovan jord eller i bergrum. Vid lagring av så stora mängder brandfarligt material krävs ett förebyggande säkerhetsarbete. Cisternbränder är sällsynta men för att ändå ha resurser att kunna släcka en sådan brand, om den trots allt skulle inträffa, bildade oljebolagen i Sverige 1994 företaget Släckmedelscentralen, SMC. SMC har sedan dess, i samarbete med Räddningstjänsten, tagit fram utrustning och taktiker för att effektivt kunna hantera en eldsvåda i en oljedepå.

Från cisternerna förs oljeprodukterna över i ett slutet system som förhindrar spill till tankbilar för vidare transport.

Tankbilar

Det finns runt 500 tankbilar i Sverige. Tillsammans med ett släp kan var och en transportera runt 55 m3 bränsle. Att frakta en sådan stor mängd bränsle i trafiken innebär naturligtvis risker och branschen har därför strikta regler för vad som gäller för den här typen av transporter. Varje år genomförs också flertalet specialanpassade utbildningar med yrkeschaufförer och transportföretag.

Tankbilar används dels för direkta transporter av oljeprodukter till fastigheter, industrin samt flyget, dels till drivmedelsstationer för vidare distribution.

Drivmedelsstationer

I Sverige finns det idag 3 000 drivmedelsstationer som drivs av ett femtontal olika drivmedelsbolag. Även här finns omfattande säkerhetsrutiner för att garantera en säker leverans av oljeprodukterna till slutkunden. Bland annat finns krav på stationernas utformning för att bland annat kunna hantera spill, brandskydd och återvinning av drivmedelsångor.

Antalet drivmedelsstationer har minskat med flera tusen under senare år och 1997 bildade oljebranschen SPIMFAB (SPBI Miljösaneringsfond AB). Företagets uppgift  är att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla stationer. Varje år undersöks 300 – 400 fastigheter och erfarenheten visar att ungefär fyrtio procent av fastigheterna kräver någon typ av sanering.