Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor

Den främsta anledningen till att använda biologiskt lätt nedbrytbara hydrauloljor är att ofrivilliga utsläpp ibland sker på platser där det tekniskt är mycket svårt att sanera. En biologiskt lätt nedbrytbar hydraulolja är då att föredra då den bryts ned snabbare och därmed gör att utsläppet belastar naturens normala kretslopp mindre samtidigt som de inte är bioackumulerande.

För att uppnå en miljömässig balans i ekosystemet är oljor baserade på förnyelsebara råvaror att föredra. Rent tekniskt finns det biologiskt lätt nedbrytbara oljor som är av mycket god kvalité och flera maskintillverkare rekommenderar därför förlängda bytesintervaller när dessa oljor används.

Vegetabiliska oljor och syntetiska estrar baserade på förnyelsebara råvaror bryts ned i naturen inom i genomsnitt en månad, medan produkter baserade på mineraloljor bryts ned mycket långsammare. Enligt de standardiserade OECD-metoder (301) som används för bestämning i laboratorium, bryts miljöoljor ned inom 28 dagar till minst 70% och mineraloljor till ca 5%.