Plåtfat i kretslopp

I förordningen (SFS 2006:1273) om producentansvar för förpackningar ställs krav på att använda förpackningar – däribland plåtfat – ska tas tillvara på ett miljöriktigt sätt, samt att en viss andel av dem ska återanvändas eller återvinnas. Plåtfat har en lång tradition av att återanvändas eller materialåtervinnas. Detta har ett antal intressenter tagit fasta på och skapat ett lättadministrerat, obyråkratiskt och miljöeffektivt system, som säkerställer att förordningens krav uppfylls. Systemet bygger på sedan länge etablerade strukturer vilket innebär att för de flesta användare innebär det inte några större förändringar.

Väl tömda

En miljöriktig hantering av tomfat innebär att inga rester av innehållet ska hamna där de inte hör hemma. Faten måste därför vara väl tömda när de lämnas för återanvändning alternativt materialåtervinning.