Spillolja

Varje år används ca 175 000 m3 smörjolja i Sverige. När en olja använts en tid förändras dess kemiska struktur i större eller mindre utsträckning, t.ex. då oljan upphettas när en motor körs. Oljan samlar också på sig förbränningsrester, som kan vara farliga för människa och miljö. Det är bl.a. därför lagstiftningen kräver att spillolja skall hanteras med stor varsamhet och lämnas in på anvisade platser.

Av den totala volymen smörjolja är ca hälften insamlingsbar. Resten förbrukas vid användningen dels i form av spill och läckage men också vid s.k. förlustsmörjning där det är omöjligt att samla in oljan efter att den har använts. Hushåll kan lämna spillolja på närmaste miljöstation eller hos kommunala återvinningscentraler. Industrin anlitar insamlingsbolag och försäkrar sig om att de har erforderliga tillstånd. Industrin måste kunna visa vilka mängder som uppstått i verksamheten samt vart oljan har skickats

Lagkrav

All spillolja är farligt avfall. I förordningen om spillolja (1993:1268) infördes 2002 ett krav, som sedan länge funnits i ett EG-direktiv. Det innebär att spillolja i första hand skall regenereras om det är möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter. I 21§ i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) anges att olika slag av farligt avfall inte får blandas med varandra.

Sortering av spillolja

All spillolja lämpar sig inte för regenerering och därför måste olja av olika slag hållas isär för att möjliggöra regenerering. Koderna för oljeavfall är baserade på både användningsområde och ingående basolja. Förteckning över avfallskoder för avfall finns tillgänglig i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar och information på säkerhetsdatabladen skall ses som rådgivande.

Till regenerering

Processer där nya basoljor framställs genom raffinering av spilloljor. Föroreningar, oxidationsprodukter och tillsatsämnen avlägsnas och en basolja som är lämplig för användning i nya produkter tas fram. Exempelvis Mineraloljebaserade och syntetiska spilloljor samt blandningar av dessa lämpar sig väl för regenerering. Exempelvis motor-, transmissions- och hydrauloljor.

Till förbränning

Den insamlade spilloljan renas till eldningsolja och förbränns i speciella anläggningar som har särskilda tillstånd för det. Sortering av spillolja All spillolja lämpar sig inte för regenerering och därför måste olja av olika slag hållas isär för att möjliggöra regenerering. Exempelvis spilloljor av vegetabiliskt ursprung, biologiskt lätt nedbrytbara oljor samt rester av diesel och eldningsolja samt blandningar av dessa.

Särskild behandling

Spilloljor som innehållit halogener, klorider och/eller PCB måste hanteras på särskilt sätt. Även oljeemulsioner som innehåller mycket vatten skall hanteras enligt särskilda instruktioner.