Oljetanken

Den 1 juli 2004 trädde en ny föreskrift i kraft, NFS 2000:4 som nu ersatts av NFS 2003:24, som innebär att alla oljetankar mellan 1-10 m3 måste besiktigas med regelbundna intervall.

Oljetank utomhus och ovan jord

För oljetank utomhus och ovan jord gäller att besiktningen skall vara genomförd senast den 1 juli 2004. Besiktningen måste genomföras av företag som har ackreditering av SWEDAC. Det är därför viktigt att besiktningen utförs före den 1 juli 2004 för att man inte skall riskera åtalsanmälan för miljöbrott. Det kan vara svårt att hinna få det utfört innan 1 juli 2004 men då är det viktigt att det åtminstone beställs före detta datum. Se till att få beställningen bekräftad skriftligt. Oljetanken behöver inte vara tömd då besiktningsfirman kan ta hand om oljan under besiktning och rengöring och kan sedan fylla tillbaka den i tanken.

I en oljetank bildas alltid kondensvatten. Detta kan medföra driftstörningar i oljebrännaren samt orsaka rostangrepp i tanken. Regelbunden kontroll och skötsel av oljetanken höjer driftsäkerheten.

Föreskrifter

Den 1 juli 2000 trädde en ny föreskrift i kraft (NFS 2000:4) som innebär att alla oljetankar mellan 1 och 10 m3 måste besiktigas med regelbundna intervall. Tidigare gällde det bara oljetankar som är under mark. Beroende på var oljetanken är placerad gäller olika regler (se nedan). Reglerna omfattar även rörledningar. För tankar över 10 m3 gäller Sprängämnes-inspektionens regler (nu inom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation).

Oljetank inomhus

En första besiktning skall vara genomförd senast den 1 juli 2006. Ur besiktningsprotokollet framgår när nästa besiktning senast måste ske. Intervallet är normalt 6 år men kan också uppgå till 12 år beroende på oljetankens utförande och material.

Oljetank utomhus ovan jord

En första besiktning skall vara genomförd senast den 1 juli 2004. Normalt intervall är oftast 12 år men kan i vissa fall vara kortare.

Oljetank utomhus under jord

Dessa tankar omfattas redan tidigare av krav på besiktning. Besiktningsintervallet styrs av oljetankens placering och konstruktion. När nästa besiktning skall utföras framgår av tillståndet från kommunen.

Oljetank inom vattenskyddsområde

Oljetankar inom vattenskyddsområde skall redan vara registrerade hos kommunen. Hör med din kommun vad som gäller för Din oljetank.

Besiktning

I samband med besiktningen görs följande undersökningar eller kontroller:

  • Rostangrepp
  • Behovet av förbättrat rostskydd
  • Invändig målning
  • Tillbehör som t.ex. överfyllningsskydd
  • Tätheten hos oljetank och rörledningar
  • Sprickbildning i plasttankar
  • Sekundärt skydd (s.k. invallning)

När detta är gjort upprättas ett besiktningsprotokoll. Fastighetsägaren ansvarar för att besiktningen genomförs inom rätt tid och inom uppställda ramar. Besiktningen måste genomföras av företag som har ackreditering av SWEDAC.

Man behöver inte vara speciellt orolig för att oljetanken inte skall klara besiktningen. Erfarenheten visar att de flesta oljetankar blir godkända direkt. Ibland krävs en mindre reparation som då görs i samband med besiktningen. Reparationen kan bestå i att oljetanken spacklas i botten på de delar som kan ha små rostporer.