Vårens situation


Våren har varit bister för den som tycker att ett lågt bensinpris är att föredra. Det har varit ett relativt sett högt råoljepris kombinerat med en lågt värderad krona. Att den säsongsmässiga uppgången i bensinpriset är något lägre än normalt har inte kunnat motverka en ny toppnotering på bensinpriset på över 16 kr. Inte minst då dagens skatt är 1,3 kr/l högre idag än vid det förra rekordpriset 2012.

Priset på råolja är en viktig parameter och IEA: s senaste statistik ger inte mycket skäl till en tro på ett snabbt sjunkande pris. Efterfrågan ligger stabilt på 98,9 mbd (miljoner fat per dag) vilket är 1,4 mbd över föregående år. Den förväntas ligga stabilt över året med en möjlig nedgång på 0,1 mbd till 2019.

Den globala tillgången steg lite oväntat med 0,3 mbd i maj till 98.7 mbd där såväl OPEC som icke OPEC ökade i månaden. Efterlevnaden av produktionsbegränsningen är fortsatt hög från OPEC och Rysslands sida om dock något lägre än i april. Venezuelas produktion sjunker fortsatt som en konsekvens av oron i landet och ligger nu på 1,3 mbd. USA fortsätter att öka kraftigt och ligger nu 1,3 mbd över föregående år. Svårigheten med pipelinekapacitet kan motverka. Även Kanada bidrar till att Nordamerika totalt ligger 1,8 mbd över föregående år.

Trots det är det fortfarande underproduktion vilket skapar tryck nedåt på kommersiella lager som nu ligger på och något under 5-årsgenomsnittet.

Författare: Ulf Svahn